H7617

שבה / שָׁבָה

shabah

shaba (cha-ba)

v.

  1. transportar para cativeiro

[uma raiz primitiva]

- levar cativo, levar embora cativo