H6284

פָּאָה / פאה

pa'ah

paah (pa-á)

v.

  1. inchar, ou seja, soprar

[uma raiz primitiva]

- dispersar